Надлежност

У Одељењу урбанистичко-грађевинске инспекције за инспекцијске послове урбанизма и контролу поверених послова обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор у области изградње и употребе грађевинских објеката од значаја за Републику; сачињавање и прослеђивање управних аката у оквиру овлашћења прописаних законом; надзор над инспекцијским пословима у изградњи и употреби грађевинских објеката који су поверени јединицама локалне самоуправе; праћење закона и других прописа из делокруга Одељења и иницирање измене истих; инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевине; контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, промена стања у простору; надзор над инспекцијским пословима у изградњи и употреби грађевинских објеката који су поверени Аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе, као и други послови из делокруга Одељења.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ

Правилници

Детаљније